వద్దు వద్దు…ఇక్కడ నా ప్రక్కన మీ అన్నయగారు పడుకున్నారు

elugu sex stories మాలూ……వెంట్రుకలు కొద్దిగా పెరిగాయి….”
” మ్ …..ఎక్కడ….?”
” ఇక్కడే….నీ పూకు…….మీద..”
” స్ స్ స్ సాసాహ్ ….శివా….”
” నీ బుజ్జి దాని నుండి మీ వారు కార్చిన తెల్లటి పసరు ఇంకా బయటికి ఉబుకుతోంది”
“శివా……నీడ్ యూ బాడ్లీ”
” మ్ మ్ మ్ మాలూలూ…….”

” ఇంకేమి కావాలిరా….కొండ ”
” నీ పొగరెక్కిన సల్లు కావాలి”
” హేయ్ య్ య్…..ఉండు”
” మ్మ్…..”
రెండు నిమిషాల తర్వాత రిప్లై వచ్చింది.
” శివా….”
” చెప్పవే….”
” తీసుకో రా….”
” ఏంటీ…..”
” అదే నువ్వడిగినవి……”
” ఎలా….?”

వద్దు వద్దు…ఇక్కడ నా ప్రక్కన మీ అన్నయగారు పడుకున్నారు
” వెనుక బ్రా హుక్ తీసి,పైకి లేపాశాను.రెండూ ఫ్రీగానే ఉన్నాయి”
” నైటీ…..”
” అది గొమంతుదాకా పైకి లేపాను”
” వావ్ మై ఫేవరేట్ సెక్సీ బూబ్స్ ( o )( o ).
” శివా…ఆహ్…టేక్ మీ డా….”
“రెండు పాచీలను చేత్తో పట్టుకుని పిసుకుతూ, మెళిపెడుతున్నాను”
” హాహాహా…మెమెమెమెల్లిగా…”
” చప్పరిస్తూ…..ముచ్చికలు కొరుకుతున్నాను”
” మ్ మ్ మ్ మ్ ….”
” రెండూ, నీ చేత్తో పిసుక్కో….”
” పిసుక్కుంటూనే ఉన్నా…..ఎలాగైనా నీ చేతి వాటం రాదుగా….మ్మ్మ్మ్మ్మ్”
” ఏ చేత్తో పిసుకుకుంటున్నావు…?”
” రైట్ హాండ్….వై….?”
” మరి….లెఫ్ట్ హాండ్ ఏమి చేస్తోంది….?”
” పో….ఛెప్పను..”
” చెప్పవే….”
” అది ఇంకొక చోట ఉంది ”
” ఎక్కడ….?”
” అది నీకు తెలుసు ”
” నాకెలా తెలుసు చెప్పవే….?”
” క్రింద ఉంది…”
” క్రిందనా…?”
” నీకు అతి ప్రియమైన చోట…”
” అది ఏ చోటు….?”
” నా తొడల మధ్య…”
” అక్కడ ఏమి ఉంది….?”
” చెప్పవే ప్లీజ్…..అక్కడ ఏమి ఉంది…?”
” ఊ…..నీ తమ్ముడి జోడి ఉంది.”
” ఓ…అయితే నా తమ్ముడిని పంపనా….?”
” వద్దు వద్దు…ఇక్కడ నా ప్రక్కన మీ అన్నయగారు పడుకున్నారు….గమ్మునుండండి ఇద్దరు..”
” మాలు….”
“మ్మ్….”
” నీ మీద ఎక్కి కసిగా సవారి చేయాలని ఉంది…”
” చాల్లే పిచ్చి కోరిక….ఆయన ప్రక్కనే ఉన్నప్పుడా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …”
” ఛ్ఛీ….ఊరుకో శివా….”
” ఎందుకనీ….ఒక వేళ నేను నిజంగానే నీ దుప్పట్లో ఉంటే ఏమి చేస్తావు…..?”
” వద్దు..పో..అని చెపుతాను”
” నిజంగానా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ..”
” నీ గుండెల మీద చేయి వేసుకుని చెప్పు….”
” ఏమో నాకు తెలీదు”
” ఏయ్ నేను నీ మీద పడుకుని నీ పాలముంతలను పిసుకుతూ, కొరుకుతూ చీకుతుంటే నువ్వేమి చేస్తావు…..?”
” నేనేమి చేయగలను…..”
” నువ్వే చెప్పాలి….”
” ఏమీ చెయ్యను పో….”
” అంటే….బాగా కొరకనిస్తావా…?”
” మ్మ్…..”
” ప్రక్కన మీ ఆయన ఉన్నా కూడానా…..?”
” పో శివా…”
” గాడిదా..!! ఇలాంటి చెత్త ప్రశ్నలు వేయ వద్దని అన్నానా….?”
” చెప్పవే నా పిపాసి ”
” పోరా….అలాంటి సందర్భమే వస్తే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు”
” ప్లీజ్…చెప్పవే..”
” వేరే రూం లో చేసుకుందామని అంటాను”
” నేను, ఇక్కడే ఇప్పుడే చేసుకుందామని అంటే…..?”
” ఆయన ప్రక్కనే ఉంటే అదెలా సాధ్యం…? కుదరదని చెబుతాను”
” ఇప్పుడేగా ఆయన మంచి నిద్రలో ఉన్నారని అన్నావు…..?”
” మ్మ్….”
” మాలూ….”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్….”
” ఆయన నీ ప్రక్కనే పడుకుని ఉన్నపుడు,నీ దుప్పటిలోకి దూరి, ఆయన పిచికారితో పావనమైన నీ పూకులో నా తహతహలాడే మడ్డను దూరిస్తే, ఏమి చెస్తావు…..?”
“…..”
” చెప్పవే నా చంద్రకి”
“పో శివా, ఆ తర్వాత నేనేమి చేస్తానో నీకు బాగా తెలుసు”
” తెలీదు చెప్పు”
” నిన్ను గట్టిగా నాలోకి హత్తుకుంటాను”

నీ బుజ్జి దాని నుండి మీ వారు కార్చిన తెల్లటి పసరు ఇంకా బయటికి ఉబుకుతోంది”
“శివా……నీడ్ యూ బాడ్లీ”
” మ్ మ్ మ్ మాలూలూ…….”
” ఇంకేమి కావాలిరా….కొండ ”
” నీ పొగరెక్కిన సల్లు కావాలి”
” హేయ్ య్ య్…..ఉండు”
” మ్మ్…..”
రెండు నిమిషాల తర్వాత రిప్లై వచ్చింది.
” శివా….”
” చెప్పవే….”
“ తీసుకో రా….”
” ఏంటీ…..”
” అదే నువ్వడిగినవి……”
” ఎలా….?”
” వెనుక బ్రా హుక్ తీసి,పైకి లేపాశాను.రెండూ ఫ్రీగానే ఉన్నాయి”
” నైటీ…..”
” అది గొమంతుదాకా పైకి లేపాను”
” వావ్ మై ఫేవరేట్ సెక్సీ బూబ్స్ ( o )( o ).
” శివా…ఆహ్…టేక్ మీ డా….”
“రెండు పాచీలను చేత్తో పట్టుకుని పిసుకుతూ, మెళిపెడుతున్నాను”
” హాహాహా…మెమెమెమెల్లిగా…”
” చప్పరిస్తూ…..ముచ్చికలు కొరుకుతున్నాను”
” మ్ మ్ మ్ మ్ ….”
” రెండూ, నీ చేత్తో పిసుక్కో….”
” పిసుక్కుంటూనే ఉన్నా…..ఎలాగైనా నీ చేతి వాటం రాదుగా….మ్మ్మ్మ్మ్మ్”
” ఏ చేత్తో పిసుకుకుంటున్నావు…?”
” రైట్ హాండ్….వై….?”
” మరి….లెఫ్ట్ హాండ్ ఏమి చేస్తోంది.…?”
” పో….ఛెప్పను..”
” చెప్పవే….”
” అది ఇంకొక చోట ఉంది ”
” ఎక్కడ….?”
” అది నీకు తెలుసు ”
” నాకెలా తెలుసు చెప్పవే….?”
” క్రింద ఉంది…”
” క్రిందనా…?”
” నీకు అతి ప్రియమైన చోట…”
” అది ఏ చోటు….?”
” నా తొడల మధ్య…”
” అక్కడ ఏమి ఉంది….?”
” చెప్పవే ప్లీజ్…..అక్కడ ఏమి ఉంది…?”
” ఊ…..నీ తమ్ముడి జోడి ఉంది.”
” ఓ…అయితే నా తమ్ముడిని పంపనా….?”
” వద్దు వద్దు…ఇక్కడ నా ప్రక్కన మీ అన్నయగారు పడుకున్నారు….గమ్మునుండండి ఇద్దరు..”
” మాలు….”
“మ్మ్….”
” నీ మీద ఎక్కి కసిగా సవారి చేయాలని ఉంది…”
” చాల్లే పిచ్చి కోరిక….ఆయన ప్రక్కనే ఉన్నప్పుడా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …”
” ఛ్ఛీ….ఊరుకో శివా….”
” ఎందుకనీ….ఒక వేళ నేను నిజంగానే నీ దుప్పట్లో ఉంటే ఏమి చేస్తావు…..?”
” వద్దు..పో..అని చెపుతాను”
” నిజంగానా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ..”
” నీ గుండెల మీద చేయి వేసుకుని చెప్పు….”
” ఏమో నాకు తెలీదు”
” ఏయ్ నేను నీ మీద పడుకుని నీ పాలముంతలను పిసుకుతూ, కొరుకుతూ చీకుతుంటే నువ్వేమి చేస్తావు…..?”
” నేనేమి చేయగలను…..”
” నువ్వే చెప్పాలి….”
” ఏమీ చెయ్యను పో….”
” అంటే….బాగా కొరకనిస్తావా…?”
” మ్మ్…..”
” ప్రక్కన మీ ఆయన ఉన్నా కూడానా.….?”
” పో శివా…”
” గాడిదా..!! ఇలాంటి చెత్త ప్రశ్నలు వేయ వద్దని అన్నానా….?”
” చెప్పవే నా పిపాసి ”
” పోరా….అలాంటి సందర్భమే వస్తే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు”
” ప్లీజ్…చెప్పవే..”
” వేరే రూం లో చేసుకుందామని అంటాను”
” నేను, ఇక్కడే ఇప్పుడే చేసుకుందామని అంటే…..?”
” ఆయన ప్రక్కనే ఉంటే అదెలా సాధ్యం…? కుదరదని చెబుతాను”
” ఇప్పుడేగా ఆయన మంచి నిద్రలో ఉన్నారని అన్నావు…..?”
” మ్మ్….”
” మాలూ….”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్….”
” ఆయన నీ ప్రక్కనే పడుకుని ఉన్నపుడు,నీ దుప్పటిలోకి దూరి, ఆయన పిచికారితో పావనమైన నీ పూకులో నా తహతహలాడే మడ్డను దూరిస్తే, ఏమి చెస్తావు…..?”
“…..”
” చెప్పవే నా చంద్రకి”
“పో శివా, ఆ తర్వాత నేనేమి చేస్తానో నీకు బాగా తెలుసు”
” తెలీదు చెప్పు”
” నిన్ను గట్టిగా నాలోకి హత్తుకుంటాను”
” మ్మ్ తరువాతా….?”
” గాఢంగా ముద్దులు పెడతాను”
” తర్వాత….?”
” ఇక చెప్పేదేమి ఉంది…..? అన్నీ అవే జరిగిపోతాయి”
” ఏమి జరుగుతాయి…..?”
” అబ్బా ఏమి తెలీని పసికందువు.అన్నా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారుగా, పాపం ఉత్తినే వదిలేస్తా రా… నన్ను….??”
” ఏమి చేస్తాం ఏంటి….?”
” ఏమి చేస్తారో, అది మీ తమ్మున్ని అడుగు బాగా చెబుతాడు”
” అడిగాను ”
” ఏమన్నాడు….”
” నీ చెల్లిలోకి తొలుచుకుంటూ వెచ్చగా, చొచ్చుకుపోతాడట..”
” ఛీ.,…..”
” అలా లోపలికి చొచ్చుకుపోతే నువ్వేమి చేస్తావే…..?”
” ఇక నేను చేసేదేమి ఉంది….? ఆ జంట చూసుకుంటాయి…..”
” మమమమల్లూల్లూ …………………..?
” ఏంట్రా………”
” దెంగాలని ఉందే….”
” మ్మ్……” ( హియర్ వెట్ రా)
” చెయ్యనా…..”
” మ్మ్….ప్లీజ్ ”
” మ్ మ్ మ్ మ్ హ్ హ్ హ్ హాహాహాహా ………….”(మీవారి రజస్సుతో నిండిన నీ పూ పెదాలను విడదీసి నా కడ్డీ పెడుతున్నాను)
” ఏయ్…..స్ స్ స్ స్ స్….ఆఆఆఆశిశిశిశివ్వావ్వావ్వా ….”
” ఆహహహాహాహామ్ మ్ మ్ మ్ “( ఆయన జిగురుతో నాది మెత్తగా లోపలికి వెళ్ళుతోంది)
” హాగ్…మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్మ్ ”
” ఆఆఆచ్ చ్ చ్ … మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ……. హాగ్ గ్ గ్ గ్ …… “( వట్టకాయల దాకా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది)
” అహమ్ మ్మామ్మామ్మా ……. “( నిజంగా చేస్తున్నట్టు ఉంది రా పొరికీ)
” మ్మ్….ఫక్ యూ….డార్లింగ్”
” మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ ……… శివా ….. మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …. “( పోరా, నువ్వు చాలా మోసం.నిజంగానేఆయన ప్రక్కనా ఉంటే నాతో ద్రోహం చేయిస్తావు)
” ఆయన నిద్రపోతున్నప్పుడేగా చేస్తున్నాను…..?”
” అయితే మాత్రం…..హఠాత్తుగా నిద్ర లెగిస్తే…….?”
” లెగిస్తే ఏమి చేస్తారు…..?”( నీ తొడలు విడదీసిలోపలికంటూపొడుస్తున్నాను)
” వద్దులే……అలాంటివి తలచుకోడానికే భయంగా ఉంటుంది.అలా మాత్రం జరగకూడదు…..అదే జరిగితే ఆయన తట్టుకోలేరు.”
” ఎవరూ తట్టుకోలేరు…”( మీ ఇద్దరి జిగురుల మిశ్రమం తెల్లగా నా దానికి తాపడం చేస్తున్నాయి)
” నన్ను చంపేస్తారు….”
” ఓ…అంత కోపిస్ఠుడా…..?”
” మరి….? భార్యను అలా చూస్తే కోపం రాదా….? ఆయన చంపుతారో లేదో కాని, నేను మాత్రం చచ్చిపోతాను”
” ఏయ్…..డోంట్ గెట్ ఎమోషనల్ ప్లీజ్”
” మ్మ్…..”
” మాలు చిట్టీ….”
” మ్…..”
” ఐ లవ్ యూ….”( నా వేగానికి నీ పైబిగుతులు ఊగుతున్నాయి)
” మీ టూ రా”
” ఐ నీడ్ యూ…”
” మ్……”
” కిస్ మీ హనీ….”
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ …..”
” వేర్……?”
” ఎక్కడ కావాలి….?”
” నేను ఎక్కడ పెట్టమంటానో నీకు తెలియదా….?”
” తెలుసు…”
” మరి..అక్కడే పెట్టు….”
” నో……”
” వై…….?”
” నీది జిడ్డుగా ఉంది….”
” అది నీది, మీ వారి రసాలేగా…!”
” నో…..”
” ప్లీజ్….”
” ప్చ్ ప్చ్ ….”
” సో స్వీట్….”
” శివావావా……..”
” నేనూ ఆగలేకపోతున్నాను……..ఇదిగో మళ్ళీ నీ పూకులోకి పెడుతున్నాను”
” ఆహ్…. నీ వేడి నన్ను కరిగిస్తోస్తోస్తోంది….ష్ ష్ ” ” “ష్…హా….నాకు….అ..యి…పో…”
” డార్లింగ్ గ్ గ్ గ్….నాకూ……అబ్ బ్ బ్….లోపల కారుస్తా…..ను..”(చెయ్యి వేగం పెరిగింది…..మెదడులో నరాలు స్థంబించాయి)
” ఆహ్ హ్ హ్ హ్………శివావావా….కమ్ కమ్ కమ్ …”
” యెస్స్….ష్ షాగ్….ఇదిగో……”( పస్ పస్ పస్……జిమ్మింది)
నేలంతా గంజి చిమ్మింది…..రెండు నిమిషాల తర్వాత మాలతి మెసేజ్…
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్……ఐ లవ్ యూ రా…”
” లవ్ యూ…”
” ఓకే….శివా…చాలా సమయం అయ్యింది.కొంచంసేపయినా పడుకుంటాను.నువ్వూ పడుకో…..”
” మ్ …ఓకే మాలతి..థాంక్స్ ఫర్ ది హాట్ ఫక్ అండ్ స్వీట్ కిస్ ఆన్ మై…..”
” ఛ్ఛీ….ఇక అన్నా తమ్ముళ్ళు బుధ్ధిగా పడుకోండి..”
” ఓకే మై స్వీట్ హార్ట్…కిసెస్ ఆన్ యువర్ పుస్……..”
” ఏయ్…ఛ్ఛీ…”
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్….”
” మ్మ్…..నైస్ డియర్….థాంక్స్…బై”
” బై”
సెల్ఫోన్ బ్యాటరీ, నా బ్యాటరీ రెండూ డౌన్ అయ్యాయి.
తరువాత ఒక వారం దాకా,ఫోన్ కాల్స్, ఎస్ ఎం ఎస్ లతో గడిచిపోయింది.తన సాంగత్యం కోసం పరితపించిపోయాను.ఒకరోజు ఉదయం మాలతి ఫోన్ చేసింది.నేను ఆఫీస్ కు తయారవుతున్నాను” హాయ్ శివా..”
” హాయ్ ఏంటి….ప్రొద్దున్నే……”
” ఏం….చెయ్యకూడదా….?”
” అలా అని కాదు….నీ బుజ్జి చెల్లి, నా బుజ్జిగాడిని కలవరిస్తుందేమోనని….”( నా చెయ్యి అసంకల్పితంగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళింది)
” ఛ్ఛీ….ఎప్పుడూ అదే యావేనా…..? మంచీ చెడూ మాట్లాడుకోలేమా….?”
” మన ఇద్దరి మధ్య అన్నీ మంచివేగా…..”
“……”
” సరే…చెప్పు మాలతి….”
“ఏమీ లేదు …ఒక హాపీ న్యూస్…..ఒక బాడ్ న్యూస్..”
” ఆహ్…అవునా….ఏంటీ ఆ హాపీ న్యూస్….? వద్దు వద్దు నువ్వు చెప్పొద్దు…నాకు తెలుసు….”
“ నీకు తెలుసా…? ఎలా..? ఇప్పుడేగా నాకు తెలిసింది..”
” అన్ని సార్లు…లోపలికంటూ…..చిమ్మినవాడిని..ఆ మాత్రం గ్రహించలేనా…?”( నాది ఆనందంతో, గర్వంతో కట్ డ్రాయర్ ను తన్నుకుంటూ బిగుసుకుంది)
” ……..”
” మాలూ……?”
“…….”
” ఇలాంటివి…ఫోన్ లో చెప్పకూడదు పాపా……”
” ఎలాంటివి…..?”
” అదే……నువ్వు….”
” మ్మ్….నేనూ….?”
” నన్నూ…… ”
” మ్మ్…..నిన్ను…..”
” పెళ్ళికాని తండ్రిని చేస్తున్నావు…..అయాం వెరీ హాపీ…”
” ఒక విషయం చెప్పనా….?”
” ఏమిటి…..?”
“ ఏది జరిగినా..మంచే జరిగింది…”
” ఏంటామంచి….?”
” మొన్న మీ ఆయన నీ దాంట్లో కార్చాడు కదా…సో..నా విత్తనాలు, ఆయనవనుకుంటాడు.పుట్టబోయే బిడ్డ తన వల్లే అనుకుంటాడు.”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.